DEFINICJE:

Regulamin – rozumie się przez to niniejszy dokument, stanowiący źródło praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Portalu kolacjafirmowa.pl;
Załącznik – rozumie się przez to integralną część Regulaminu, kompleksowo regulującą dane zagadnienie;
Portal (zwany także kolacjafirmowa.pl) – rozumie się przez to strony internetowe znajdujące się pod adresem kolacjafirmowa.pl  wraz z ich integralnymi częściami umożliwiające Użytkownikom korzystanie z usług udostępnionych na Portalu;
Właściciel – rozumie się przez to przedsiębiorstwo Busniess consulting zarządzanie strategiczne Łukasz Matkowski (NIP: 5020045646, REGON: 361562103) ul. Saperska 36A/30 61-493 Poznań.
Użytkownik – rozumie się przez to  każdą osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu kolacjafirmowa.pl;
Umieszczający – rozumie się przez to Użytkownika, który zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą bądź zawodową, obejmującą swoją treścią zamieszczenie na łamach Portalu oferty Obiektu;
Treści – rozumie się przez to: tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, materiały multimedialne (audio i video) oraz odnośniki zewnętrzne do powyższych, publikowane przez Użytkownika na łamach Portalu;
Obiekt– rozumie się przez to podmiot świadczący usługi noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne lub inne;

1. Postanowienia ogólne

1.1 Portal kolacjafirmowa.pl świadczy Użytkownikom swoje usługi w oparciu o niniejszy Regulamin.
1.2 Poprzez korzystanie z zasobów bądź rejestrację na Portalu kolacjafirmowa.pl Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
1.3 Portal kolacjafirmowa.pl zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów. W przypadku modyfikacji, obowiązująca wersja Regulaminu zostanie opublikowana na łamach Portalu. Przed dalszym korzystaniem z portalu, Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie brzmienia nowego tekstu Regulaminu, zaś akceptacja zostanie wyrażona poprzez zalogowanie się do Portalu, zgodnie ze stosownym monitem informacyjnym. Jeżeli zmiany nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika,wówczas będzie on musiał zakończyć korzystanie z usług udostępnionych przez Portal. Nowe brzmienie obowiązującego Regulaminu nie będzie miało mocy wstecznej w stosunku do świadczonych już usług na rzecz Użytkowników. 1.4 Do korzystania z Portalu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową. W celu prawidłowego funkcjonowania Portalu po stronie Użytkownika konieczne może być również włączenie obsługi JavaScript, jak również uaktywnienie obsługi plików „cookie”.

2. Działalność Portalu

2.1. Portal Kolacjafirmowa.pl zapewnia platformę internetową do zamieszczania ofert Obiektów, umożliwiając nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami.
2.2. Portal Kolacjafirmowa.pl nie umieszcza ofert  Obiektów we własnym imieniu, jak również nie uczestniczy w zawieraniu ewentualnych umów pomiędzy Użytkownikami.
2.3. Treści, w tym oferty Obiektów, zamieszczane przez Użytkowników na Portalu Kolacjafirmowa.pl nie są uprzednio weryfikowane pod względem ich legalności, poprawności oraz kompletności i nie przedstawiają poglądów Portalu. Kolacjafirmowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez osoby trzecie oraz nie odpowiada za treść komunikatów przesyłanych pomiędzy Użytkownikami.
2.4. Kolacjafirmowa.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści naruszających przepisy prawa lub stojących w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W szczególności, Portal może dokonać usunięcia Treści, które noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste. Za wyjątkiem w pełni klarownych przypadków naruszeń, Treści mogą zostać usunięte z Portalu mocą zobowiązania przedłożonego przez stosowny organ władzy publicznej (Sąd, organ ścigania, organ administracji państwowej), w konsekwencji przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, sądowego lub administracyjnego.
2.5. Kolacjafirmowa.pl dołoży wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Portalu. Jednocześnie zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw i ograniczeń w tym zakresie, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji.

3. Rejestracja w Portalu

3.1. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Portalu konieczna jest rejestracja. Proces rejestracji możliwy jest poprzez odpowiednie formularze zamieszczone na Portalu lub połączenie za pośrednictwem swojego konta zewnętrznego (np. Facebook). 3.2. Substytutem rejestracji umożliwiającym korzystanie z zasobów Kolacjafirmowa.pl jest również kliknięcie przez Użytkownika w stosowny odnośnik prowadzący do zasobów Portalu, przesłany na wskazany adres e-mail. W takim wypadku, aż do czasu wylogowania, status Użytkownika korzystającego z Portalu będzie pokrywał się ze statusem Użytkownika zarejestrowanego. W uzupełnieniu powyższego, Użytkownik może w każdej chwili wystąpić o nadanie hasła, co będzie skutkowało formalną rejestracją na Portalu.
3.3. Użytkownicy, którzy są zainteresowani skorzystaniem z oferty Właściciela kierowanej do osób prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową (tj. niedysponujących statusem konsumenta) mają również dodatkową możliwość zarejestrowania się w Portalu w ramach odrębnego systemu rejestracji, uzyskując dodatkowy status Umieszczającego umożliwiającego publikowanie ofert Obiektów poprzez dostęp do panelu klienta .
3.4. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna.
3.5. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać obowiązkowe dane w formularzu rejestracyjnym.
3.6. Z zastrzeżeniem pkt 3.2, podczas rejestracji Użytkownik ustala hasło i podaje swój adres e-mail, który stanowić będzie nazwę Użytkownika. Dane te umożliwiają logowanie w Portalu. Nazwa Użytkownika nie może być szkodliwa dla innych nazw, znaków towarowych, czy też praw innych osób, jak również nie może naruszać dobrych obyczajów.
3.7. Użytkownik po dokonaniu rejestracji musi aktywować swoje konto w ciągu 7 dni od rejestracji, za pośrednictwem odnośnika wysłanego na adres e-mail wskazany przy rejestracji.
3.8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Portal danych osobowych podanych podczas rejestracji konta lub uzupełnionych po dokonanej rejestracji. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również jest uprawniony do ich usunięcia z bazy administrowanej przez Kolacjafirmowa.pl. Polityka prywatności zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Obowiązki Użytkownika

4.1. Użytkownik ma obowiązek uniemożliwić dostęp do swojego konta osobom trzecim.
4.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie swoje zachowania podczas korzystania z konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność również za nadużycia, do których doszło na jego koncie w przypadku, gdy zaniedbał on swojego obowiązku staranności i ostrożności w zakresie zabezpieczenia dostępu do konta osobom niepowołanym, a do nadużycia nie doszło na skutek zawinionego działania lub zaniechania po stronie Portalu.
4.3. Użytkownicy zobowiązani są do niewywierania wpływu na bezpieczeństwo, integralność i dostępność Portalu. Użytkownicy nie mogą blokować generowanych Treści, przepisywać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać usług Kolacjafirmowa.pl. Portal ma prawo do podjęcia niezbędnych działań (np. blokowanie dostępu), w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.

5. Publikacja Treści

5.1. Zabronione jest zamieszczanie Treści, które łamią przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, naruszają prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Obowiązkiem Użytkownika jest publikowanie Treści w Portalu w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
5.2. Dostarczając Treści, Umieszczający udziela Właścicielowi Portalu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieokreślony, obejmującej wykorzystywanie Treści tak w Portalu Kolacjafirmowa.pl, jak również w pozostałych serwisach partnerskich stanowiących część przedsiębiorstwa Właściciela oraz serwisach współpracujących. Uprawnienie to obejmuje, w szczególności, przetwarzanie, archiwizowanie, reprodukcję, rozpowszechnianie w całości lub częściowo Treści za pośrednictwem sieci Internet, także w celu wykorzystania w urządzeniach mobilnych lub mediach tradycyjnych.
5.3. Właściciel zastrzega, że dane kontaktowe udostępnione publicznie na łamach Portalu przez Użytkowników są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. W związku z powyższym, Właściciel nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.
5.4. Kolacjafirmowa.pl zapewnia odpłatną możliwość zamieszczania ofert Obiektów Umieszczającym.
5.5. Portal Kolacjafirmowa.pl nie odpowiada za kompletność i prawidłowość informacji o umieszczanych Obiektach. Umieszczający musi przedłożyć co najmniej obowiązkowe informacje, aby jak najdokładniej przedstawić Obiekt.
5.6. Adresy e-mail, numery telefonów, odnośniki do stron www oraz pozostałe dane kontaktowe mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach formularzy. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych, jeżeli będą publikowane niezgodnie z przeznaczeniem.
5.7. Celem skuteczniejszej realizacji funkcji informacyjnej i reklamowej, Właściciel może podjąć starania zmierzające do publikowania oferty Obiektu zamieszczonej przez Umieszczającego równolegle także w innych mediach, w tym celu nawiązując współpracę z innymi partnerami lub poszerzając ofertę swoich serwisów partnerskich. Umieszczający zamieszczając ofertę Obiektu w Portalu, wyraża jednocześnie zgodę na jej równoległą publikację u partnerów Właściciela lub w jego serwisach partnerskich. Publikacja oferty Obiektów u partnerów nie wiąże się z wymogiem dodatkowych płatności i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców oferty Obiektu.

6. Obowiązywanie umowy z Portalem

6.1. Umowa Użytkownika z Portalem obowiązuje na czas nieokreślony. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez korzystanie Użytkownika z usług Portalu lub poprzez rejestrację w Portalu.
6.2. Umowa Użytkownika z Kolacjafirmowa.pl obowiązuje na czas nieokreślony. W celu rejestracji Obiektu i publikacji jego oferty w Portalu przez Umieszczającego koniecznie jest opłacenie stosownego abonamentu, zgodnie z postanowieniami pkt 8 Regulaminu. 6.3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w dowolnej chwili. Powiadomienie o wypowiedzeniu umowy skierowane do Portalu (w formie pisemnej, drogą pocztową lub elektroniczną) jest wystarczające. Wypowiedzenie umowy przez Umieszczającego nie wpływa na wcześniej wymagalne należności w postaci opłat lub prowizji.
6.4. Serwis może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem jedynie z ważnej, uzasadnionej przyczyny.
6.5. Uzasadniona przyczyna zachodzi zwłaszcza, gdy: a) Umieszczający nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku płatności w całości lub częściowo, mimo upomnienia zawierającego stosowny termin płatności wysłanego na adres e-mail podany przez Umieszczającego; b) Użytkownik uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, mimo upomnienia zawierającego wskazanie rodzaju uchybienia, wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika; c) Odpowiednie organy, sąd lub przepis prawa powodują, że Serwis nie może dalej oferować swoich usług.
6.6. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Kolacjafirmowa.pl, okres obowiązywania usług wykupionych przez Umieszczającego zostanie przedłużony o każdy okres przerwy w dostępie do Kolacjafirmowa.pl. Umieszczający otrzymają drogą elektroniczną raport nt. dostępności Kolacjafirmowa.pl

7. Wyłączenia odpowiedzialności

7.1. Kolacjafirmowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania swych Użytkowników.
7.2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za Treści publikowane przez niego na Portalu.
7.3. Użytkownik zwolni Kolacjafirmowa.pl z odpowiedzialności ponoszonej w zakresie wszelkich roszczeń osób trzecich, które są formułowane przeciwko Portalowi w związku z naruszeniem Regulaminu lub innych zachowań, za które Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje także uzasadnione opłaty i koszty sądowe.
7.4. Kolacjafirmowa.pl zobowiązuje się do wykonywania swego świadczenia z należytą starannością, zaznaczając jednak przy tym, że w ramach świadczonej przez Portal usługi Umieszczający nie uzyskuje gwarancji uzyskania określonych, skonkretyzowanych rezultatów związanych z opublikowaniem oferty Obiektu. W szczególności, korzystanie z usług Kolacjafirmowa.pl nie zapewnia określonej pozycji w wyszukiwarkach internetowych oraz nie gwarantuje korzyści uzyskanych na skutek prowadzonej na łamach Portalu działalności informacyjnej lub reklamowej.

8. Cennik oraz usługi dodatkowe dla Umieszczającego

8.1. Umieszczający zobowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych z tytułu udostępniania oferty Obiektu.
8.2. Aktualne koszty publikacji w Portalu, jak również koszty świadczonych przez Kolacjafirmowa.pl usług dodatkowych są publikowane w panelu klienta.
8.3. Kolacjafirmowa.pl przewiduje możliwość negocjacji cen w przypadku publikacji w dłuższych okresach czasu lub większej liczby ofert.
8.4. Portal Kolacjafirmowa.pl udostępnia również następujące, dodatkowe usługi reklamowe, służące poprawie skuteczności zamieszczonej oferty Obiektu: a) Pozycjonowanie na liście – pozycja Obiektu będzie znajdować się wyżej na liście Obiektów od pozycji niewyróżnionych. Miejsce na liście podlega stałej zmianie i nie jest gwarantowane, będąc uzależnione od liczby wykupionych punktów rankingowych. b) Podświetlenie na liście – Obiekt zostanie zaznaczony odróżniającym się kolorem na liście. c) Dodatkowe kryteria – umożliwia zwiększenie zasięgu reklamy poprzez dodanie do Obiektu miejscowości alternatywnych lub ustawienie dodatkowej kategorii. d) Reklama główna – polega na promowaniu Obiektu na stronie głównej Portalu.

9. Płatności za usługi

9.1. Właściciel Portalu jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
9.2. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Właściciela po uiszczeniu abonamentu przez Umieszczającego.
9.3. Oryginał faktury VAT doręczany jest Umieszczającemu pod wskazany przez niego adres listem zwykłym lub pocztą elektroniczną (e-mail), stosownie do wyboru dokonanego w panelu klienta.
9.4. Dokonując płatności, Umieszczający ma możliwość pobrania wygenerowanej z systemu faktury pro-forma. Umieszczający otrzymuje również fakturę pro-forma na kolejny okres abonamentowy wraz z wiadomością elektroniczną przypominającą o zbliżającym się terminie wygaśnięcia abonamentu. Faktura pro-forma nie jest dokumentem księgowym i nie rodzi skutków podatkowych.
9.5. W przypadku dokonania omyłkowej nadpłaty na rzecz Właściciela, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy Umieszczającego, po przedłożeniu stosownego wniosku. Serwis zastrzega sobie prawo do zaliczenia dokonanej nadpłaty w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych świadczeń Umieszczającego. Kwota podlegająca zwrotowi na rzecz Umieszczającego, w ramach zwrotu dokonanej nadpłaty, zostanie każdorazowo pomniejszona o 5% jej wysokości – tytułem opłaty manipulacyjnej, nie niższej jednak niż 3 zł.
9.6 Przelewy elektroniczne odbywają się za pośrednictwem serwisu Przelewy24, należącym do poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Dane Grupy:

PayPro SA
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

DialCom24 Sp. z o.o.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

10. Wiadomości i informacje handlowe

10.1. Użytkownik korzystając z Portalu poprzez rejestrację, dokonywanie rezerwacji lub komunikowanie się za pomocą stosownych formularzy kontaktowych, wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela Portalu wiadomości marketingowych, w tym ofert handlowych, przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
10.2. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych wskazanych powyżej.

11. Postępowanie reklamacyjne

11.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez portal Kolacjafirmowa.pl są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
11.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej p adres e-mail biuro@kolacjafirmowa.pl:, w tytule wiadomości podając „Reklamacja Kolacjafirmowa.pl” Reklamacja w swojej treści powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
11.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Portalu Kolacjafirmowa.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
11.4. Portal Kolacjafirmowa.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
11.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Portal kolacjafirmowa.pl może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, który został wskazany przez składającego reklamację.

12. Prawo właściwe i ważność

12.1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
12.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu staną się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swą ważność i moc obowiązującą. W przypadku stwierdzenia takiej nieważności, strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem podobnym, prawnie wiążącym.
12.3. Zawartość Portalu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej zgody Kolacjafirmowa.pl lub w inny sposób wykorzystana bądź powielona. Dotyczy to również kopiowania na drodze technologii wyszukiwarek internetowych oraz poprzez inne mechanizmy.
12.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim regulują prawa i obowiązki Umieszczającego dotyczą wyłącznie obrotu obustronnie profesjonalnego. 

13. Odstąpienie od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
13.1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu usługi.
13.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
13.3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
13.4. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
13.5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [załącznik nr 2]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 

14. Załączniki

14.1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
14.2. Załącznik 1: polityka prywatności.
14.3. Załącznik 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy.